Informovaný souhlas pacienta/pacientky/zákonného zástupce s výkonem Orální glukózový toleranční test (oGTT) | Unilabs

Informovaný souhlas pacienta/pacientky/zákonného zástupce s výkonem Orální glukózový toleranční test (oGTT)

Vážená paní, pane,

Váš ošetřující lékař Vám naordinoval vyšetření glukózy v krvi nalačno a po zátěži glukózou. Po podpisu Informovaného souhlasu Vám bude proveden orální glukózový toleranční test.

Příprava pacienta

Pacient/ka před testem dodržuje obvyklé stravovací návyky (neomezuje příjem cukrů ve stravě) a provozuje přiměřenou fyzickou zátěž. Před testem pacient minimálně 8 hodin lační a 24 hodin před odběrem nekonzumuje alkoholické nápoje (včetně piva). Před vyšetřením pacient 12 hodin nesmí kouřit. Test začíná v 7 hodin ráno za tělesného a duševního klidu, po celou dobu trvání testu pacient/ka sedí v čekárně odběrového pracoviště, nejí a nekouří! Nejprve probíhá odběr krve nalačno, kdy se měří koncentrace glukózy v krvi. Tento odběr je proveden vždy ze žíly a případně z prstu, pokud je odběrové místo vybaveno POCT analyzátorem pro stanovení glykémie.

Kontraindikace, nežádoucí účinky / oGTT není vhodné provádět při:

  • stresových stavech a v období 6 týdnů po nich
  • akutních zánětlivých onemocněních, horečnatých stavech
  • onemocněních trávicího traktu např. trvalé průjmy, stavy po resekci žaludku, střev, poruchy vstřebávání a střevní pasáže

Upozornění na možná rizika

Po podání nápoje s glukózou se může dostavit pocit nevolnosti, nucení na zvracení nebo zvracení či průjem. Zdravotní personál sleduje, zda pacient/ka dodržuje doporučený klid, zaznamená případné zvracení nebo průjem po vypití glukózy. Vzhledem k možnému výskytu pozátěžové hypoglykémie by se měl pacient/ka co nejdříve po ukončení testu najíst a alespoň 1 hodinu po skončení testu setrvat v čekárně odběrového centra z důvodu možného rizika kolapsového stavu vzhledem k možnému poklesu hladiny cukru (glukózy) v krvi. Po dvou hodinách po podání nápoje s glukózou se mohou projevit příznaky související s poklesem hladiny glukózy v krvi – jako např. pocení, třes, slabost až apatie, bušení srdce, hlad, pocit na omdlení, případně až bezvědomí.

Informace k oGTT - pro TĚHOTNÉ PACIENTKY případně jejich zákonného zástupce

V případě diagnostiky gestačního diabetu podle doporučení České diabetologické společnosti, České gynekologické společnosti a České společnosti klinické biochemie ČLS JEP (2020) je orální glukózový tolerančního test (oGTT) zařazen jako podpůrná diagnostická metoda. U těhotných pacientek se provádí z důvodu včasného odhalení těhotenské cukrovky (tzv. gestačního diabetu).

Indikace

Orální glukózový toleranční test (oGTT) se používá k potvrzení nebo vyloučení diagnózy těhotenské cukrovky (gestačního diabetu). Gestační diabetes je porucha látkové výměny glukózy různého stupně, která se objeví v těhotenství a může spontánně odeznít v průběhu šestinedělí. oGTT se provádí u všech těhotných žen mezi 24.-28. týdnem těhotenství. oGTT se může, je-li k tomu důvod, provést také kdykoli v průběhu těhotenství mimo toto stanovené období, a to na základě indikace lékaře. Nepodstoupením tohoto vyšetření může dojít k neodhalení nebo k opožděnému stanovení diagnózy gestačního diabetu, což může mít další důsledky pro vývoj plodu (poruchy růstu a vývoje plodu) a následně vznik komplikací při porodu.

Pracovní postup provedení funkčního testu

Při stanovení ranní glykémie z žilního odběru u těhotných je kontraindikace dalšího pokračování v testu hodnota glykémie nalačno ≥ 5,1 mmol/l. Při překročení této hodnoty se v testu oGTT nepokračuje. Při orientačním stanovení ranní glykémie z kapilární krve u těhotných je kontraindikace dalšího pokračování testu hodnota glykémie nalačno ≥ 5,9 mmol/l. Při překročení této hodnoty se v testu oGTT také nepokračuje. V případě koncentrace glukózy nalačno < 5,1 mmol/l u žilního odběru nebo < 5,9 mmol/l u kapilárního odběru pacientka vypije během 5-10 minut 250 ml roztoku se 75g anhydridu glukózy (ochucený sladký nápoj). Další odběr krve ke stanovení koncentrace glukózy následuje za 60 a 120 minut. Tyto odběry jsou prováděny vždy ze žíly.

Informace k oGTT - pro PACIENTA/PACIENTKU (která NENÍ těhotná) případně jejich zákonného zástupce

Diagnostika diabetes mellitus (DM) a porušené glukózové tolerance (PGT) podle doporučení České diabetologické společnosti a České společnosti klinické biochemie ČLS JEP (2020) zařazuje orální glukózový toleranční test (oGTT) jako podpůrnou diagnostickou metodu. oGTT se provádí jak u dospělých pacientů tak i u dětí.

Indikace

Orální glukózový toleranční test (oGTT) se používá k potvrzení diagnózy diabetes mellitus v případě, že diagnóza není jednoznačně potvrzena nálezem plazmatické koncentrace glukózy v žilní krvi nalačno vyšší než 7,0 mmol/l. oGTT se využívá i v případech, kdy je u pacienta(tky) plazmatická koncentrace glukózy v žilní krvi nalačno mírně zvýšená (tj. v rozmezí 5,6 - 6,9 mmol/l). oGTT se využívá i v situacích, kdy je koncentrace glukózy v žilní krvi nalačno nižší než 5,6 mmol/l a zároveň existuje podezření na poruchu tolerance glukózy z předchozích vyšetření nebo jedná-li se o jedince se zvýšeným rizikem vzniku diabetu. Nepodstoupením tohoto vyšetření může dojít k neodhalení nebo k opožděnému stanovení diagnózy diabetes mellitus a mohou z toho pro Vás vyplynout i závažné komplikace pozdního stanovení diabetu (jako např. poškození ledvin, očí, srdce, periferních nervů, cév).

Pracovní postup provedení funkčního testu

Při stanovení ranní glykémie z žilního odběru krve u pacienta/ky je kontraindikace dalšího pokračování v testu hodnota glykémie nalačno ≥ 7,0 mmol/l. Při překročení této hodnoty se v testu oGTT nepokračuje. Při orientačním stanovení ranní glykémie z kapilární krve je kontraindikace dalšího pokračování testu hodnota glykémie nalačno ≥ 8,1 mmol/l. Při překročení této hodnoty se v testu oGTT také nepokračuje. V případě koncentrace glukózy nalačno < 7,0 mmol/l u žilního odběru nebo < 8,1 mmol/l u kapilárního odběru pacientka vypije během 5-10 minut 250 ml roztoku se 75g anhydridu glukózy (ochucený sladký nápoj). Další odběr krve ke stanovení koncentrace glukózy následuje za 120 minut a tento odběr je proveden vždy ze žíly.

U dětí se standardně (dle WHO i ADA) použitá dávka glukózy pro oGTT počítá jako 1,75 g glukózy na kg tělesné hmotnosti do maxima 75 gramů.

Provedením rezervace potvrzuji, že jsem přečetl/a informovaný souhlas  a prohlašuji, že jsem byl/a náležitě a srozumitelně informován/a o průběhu, možných rizicích a komplikacích tohoto vyšetření. Vysvětlení jsem plně pochopil/a, vzal/a na vědomí a souhlasím s provedením OGTT. Zároveň potvrzuji, že podám zdravotnickému personálu v odběrové místnosti pravdivé informace o svém zdravotním stavu a nezamlčím žádné skutečnosti, které by mohly mít vliv na průběh vyšetření.